Cairn Consulting
Menu

Relatiebeheer

bij de overheid

Opbouwen en in stand houden van netwerken, is een kwaliteit die ik in mijn tijd als gemeentesecretaris heb ontwikkeld. Zo stond ik mede aan de wieg van de vorming van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio West-Brabant, als voorzitter van de ambtelijke regiegroep in de jaren 2005 – 2008. Als coördinerend gemeentesecretaris was ik nauw betrokken, destijds in 2008, bij de opbouw van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Cairn Consulting stelde mij in de gelegenheid de gemeenten te verbinden met het Deltaprogramma. Meer informatie over het Deltaprogramma is te zien op www.deltacommissaris.nl . Via het Deltaprogramma verbind ik, op het gebied van waterbeleid, klimaatbestendigheid, en de daarmee samenhangende aspecten van ruimtelijke ontwikkeling, de gemeenten met elkaar en met de andere daarbij betrokken overheidslagen Rijk, provincies en waterschappen.

  • Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta

(vanaf juli 2014): GEMEENTEAMBASSADEUR.

In aansluiting op het gereedgekomen Deltaprogramma 2015 begeleid ik de Zuidwestelijke Delta en de gemeenten in dit gebied naar een toekomstbestendige samenwerkingsvorm, gericht op wederzijdse belangenbehartiging en doorontwikkeling met betrekking tot het Deltaprogramma, en passend binnen de nieuwe organisatie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Staf Deltacommissaris

(1-1-2012 tot 1-7-2014): GEMEENTEAMBASSADEUR DELTAPROGRAMMA.

Actief voor twee gebiedsgerichte deelprogramma’s van het Nationaal Deltaprogramma, te weten Rijnmond-Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta. De functie van gemeenteambassadeur is gericht op de regionale uitwerking van het Deltaprogramma en het betrekken van gemeenten daarbij. ‘Verbindingsofficier’ tussen de regionale programmaorganisatie in deze gebieden en de individuele gemeenten, o.a. door te informeren, te signaleren en te faciliteren. Mijn contacten met gemeenten bestaan uit zowel het één op één adviseren van wethouders en ambtenaren als het organiseren van discussiebijeenkomsten voor colleges en gemeenteraden. Bij het deltaprogramma vertel ik het verhaal van de gemeenten en andersom.

Deltaprogramma 2015