Cairn Consulting
Menu

Interim-management

en advies

Mijn administratief-juridische achtergrond, alsook mijn langdurige ervaring als gemeentesecretaris en netwerker op het snijvlak van politiek bestuur, ambtelijke organisatie en maatschappelijke omgeving, maken mij in de praktijk breed inzetbaar.

Opdrachten:

  • Coördinator buurtbemiddeling (vanaf 2014): in de opstartfase van het project buurtbemiddeling in de gemeente Bergen op Zoom, ben ik belast met het opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk ter vergroting van het draagvlak voor buurtbemiddeling, en begeleid ik een groep vrijwilligers bij hun werk als buurtbemiddelaar.
  • Kwartiermaker projectorganisatie (2011) nazorg brand Chemie Pack Moerdijk. Opdracht: in afstemming met Veiligheidsregio en gemeente Moerdijk en met stakeholders van andere overheden, inrichten van een projectbureau, maken van een projectbegroting en opstellen van een plan van aanpak Herstel en Nazorg.
EngelandD 0641
  • Adviseur bestuurlijke zaken (2010 – 2011): in opdracht van Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta formuleren van bestuurlijke afspraken tussen Rijk (ministeries) en Regio (provincies, waterschappen, gemeenten), ter realisering van het in 2010 opgestelde Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 – 2015+, o.a. waterberging en waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en de zoetwatervoorziening. Adviseren over (meer) betrokkenheid gemeenten.
  • Adviseur bestuurlijke zaken (2009 – 2010): in opdracht van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) ZW-Nederland in verbindende zin ondersteuning bieden aan samenwerkingsverband tussen politie, openbaar ministerie, belastingdienst, de provincies en gemeenten in Zeeland en Brabant. Het project richt zich op de bestuurlijke bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In woord en geschrift de gemeenten daadwerkelijk helpen om de ‘bestuurlijke aanpak’ in de eigen organisaties duurzaam te implementeren.
  • Adviseur Europese en internationale betrekkingen (2009 – 2010): in opdracht van Programmabureau BrabantStad vervangen tijdens vacature. Gestationeerd in Brussel, verbinden tussen het Brabantse thuisfront (een netwerk van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant) enerzijds en de Europese instellingen en Europese regionale samenwerkingsverbanden anderzijds.
engeland-b241